Council Teams

Board of Governors

Martin Liang

Martin Liang
Chairman

Robert Fu

Robert Fu
President

Yan Zeng

Yan Zeng
VP, Education

Joe Yin

Joe Yin
VP, Investment

Wenwei Xu

Wenwei Xu
VP, Technology

Ben Zhang

Ben Zhang
Chairman

Michael Li

Michael Li
 

Executive Officers

Diana Wu

Diana Wu
Founder
Executive Director

Joan Zhong

Joan Zhong
Deputy Director

Jennifer O'Neal

Jennifer O’Neal
Deputy Director

Julia Zhao

Julia Zhao
Marketing Director

Jing Zhou

Jing Zhou
Secretary

Coordinators

Linda Li

Linda Li

Tommy Tang

Tommy Tang

Lily Li

Lily Li

Victoria Ju

Victoria Ju

Advisory Board

Conrad Lee

Conrad Lee

Joe Borish

Joe Borich

Bill Stafford

Bill Stafford

Don Vollmer

Don Vollmer

Bill Hanlin

William Hanlin, Jr.

Roger Dunaway

Roger Dunaway

John Jerome

John Jerome

Stew Stone

Stew Stone

Dennis Su

Dennis Su

Vanna Novak

Vanna Novak

Stephen Lee

Stephen Lee

Doug Hakala

Doug Hakala

Carson Tavenner

Carson Tavenner

James Geldart

James Geldart

Jolene Anderson

Jolene Anderson

Contributing Members

Robert Pong

Robert Pong

Pei Zheng

Pei Zheng

BinBin Feng

Binbin Feng

Susan Yi

Susan Yi

Weili Shen

Weili Shen

Regional Representatives

Greater China Region

Karen Ju

Liming Yu

Yushi Shen

Yushi Shen

David Song

David Song

Robert Zheng

Robert Zheng

Yi Wu

Yi Wu

North America Region

Pat Walkington

Pat Walkington

Hongyu He

Hongyu He

Connie Wang

Connie Wang

Lawrence Wang

Lawrence Wang

Terrence Ruan

Terrence Ruan