Council Teams

Board of Governors

Martin Liang

Martin Liang
Chairman
Robert Fu

Robert Fu
President
Yan Zeng

Yan Zeng
VP, Education
Joe Yin

Joe Yin
VP, Investment
Wenwei Xu

Wenwei Xu
VP, Technology

Executive Officers

Diana Wu

Diana Wu
Founder
Executive Director
Joan Zhong

Joan Zhong
Deputy Director
Jennifer O'Neal

Jennifer O’Neal
Deputy Director
Julia Zhao

Julia Zhao
Marketing Director
Jing Zhou

Jing Zhou
Secretary

Coordinators

Linda Li

Linda Li
Tommy Tang

Tommy Tang
Lily Li

Lily Li
Victoria Ju

Victoria Ju

Advisory Board

Conrad Lee

Conrad Lee
Joe Borish

Joe Borich
Bill Stafford

Bill Stafford
Don Vollmer

Don Vollmer
Bill Hanlin

William Hanlin, Jr.
Roger Dunaway

Roger Dunaway
John Jerome

John Jerome
Stew Stone

Stew Stone
Dennis Su

Dennis Su
Vanna Novak

Vanna Novak
Stephen Lee

Stephen Lee
Doug Hakala

Doug Hakala
Carson Tavenner

Carson Tavenner
James Geldart

James Geldart
Jolene Anderson

Jolene Anderson

Contributing Members

Robert Pong

Robert Pong
Pei Zheng

Pei Zheng
BinBin Feng

Binbin Feng
Susan Yi

Susan Yi
Weili Shen

Weili Shen

Regional Representatives

Greater China Region

Yushi Shen

Yushi Shen
David Song

David Song
Robert Zheng

Robert Zheng
Karen Ju

Karen Ju
Yi Wu

Yi Wu

North America Region

Pat Walkington

Pat Walkington
Hongyu He

Hongyu He
Connie Wang

Connie Wang
Lawrence Wang

Lawrence Wang
Terrence Ruan

Terrence Ruan